spitfire38: (fuhrer spot the ball)
spitfire38 ([personal profile] spitfire38) wrote2014-03-20 01:42 pm

(no subject)

Шукаю термінології для коректного визначення подій останніх місяців в Україні

велика українська
антиколоніяльна
антикримінальна
антирадянська
революція


так?